ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γ ΤΑΞΗ

Β ΤΑΞΗ

Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε-προβλήθηκε κατά τη διδασκαλία του Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών στο τμήμα Γ1 του 4ου Γυμνασίου Χίου από τον καθηγητή κ. Καρατζά Κωνσταντίνο.

ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1054ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
B΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗ Σύνοδος

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΧΙΟΥ
Bίντεο από τη Ρωμαιοκαθολική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Καθολικιά στο Φραγκοβούνι της Χίου (15-8-2011)ΙΟΥΔΑΙΟΙ-ΕΒΡΑΙΟΙ ΧΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ (ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ-ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ)
ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ (ΙΣΛΑΜ)


ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΧΙΟΥ

Β’ Γυμνασίου


Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
4ο Γυμνάσιο Χίου(Πιλοτικό) Καθηγητής: κ. Καρατζάς Κων/νος (ΠΕ 01)


Θέμα Μαθήματος
Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν τον Θεό; (τρίτο δίωρο)
Τάξη/Τμήμα
Β’ Γυμνασίου

ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διδακτικός στόχος
 1. Να ενημερωθούν για την ορθόδοξη θεολογία της εικόνας και να σταθούν κριτικά απέναντι σ’ αυτήν.
 2. Να αντιληφθούν το θεολογικό και ιδεολογικό υπόβαθρο της εικονομαχικής έριδας.
 3. Να διαμορφώσουν και να διατυπώσουν ελεύθερα τη δική τους άποψη πάνω στο ζήτημα του εικονισμού του Θεού.
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 1. Να εξηγούν τους λόγους της εικονομαχικής έριδας και την κρισιμότητα του ζητήματος.
 2. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα σοβαρά ζητήματα και τις παρανοήσεις που υπάρχουν στη βάση της έριδας.
 3. Να περιγράφουν τη συνάφεια εντός της οποίας ανέκυψε το ζήτημα.
 4. Να αναπτύσσουν με απλά λόγια την ορθόδοξη θεολογία της εικόνας.
 5. Να αναπτύσσουν τα επιχειρήματα των δύο πλευρών.
 6. Να κρίνουν και να αξιολογούν τη σύνθεση που διαμορφώθηκε.
 7. Να διαμορφώνουν και να διατυπώνουν ελεύθερα τη δική τους άποψη πάνω στο ζήτημα του εικονισμού του Θεού.
Επίπεδα επίτευξης
 1. Γνωρίζουν το ιστορικό και το θεολογικό πλαίσιο της εικονομαχικής έριδας.
 2. Κατανοούν την Ορθόδοξη θεολογία της εικόνας, αλλά και ανεικονικές αντιλήψεις.
 3. Χρησιμοποιούν και εξηγούν πηγές.
 4. Στέκονται κριτικά απέναντι σε εμπειρίες και αντιλήψεις πρωταγωνιστών και των δύο αντιμαχόμενων μερίδων της εικονομαχικής έριδας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χρόνος
Δραστηριότητες
Διδακτική μέθοδος

Ο όρος «Εικονομαχία» – τι γνωρίζουμε γι’ αυτόν.
Ιδεοθύελλα – Brainstorming

Χρήση παραδοσιακού πίνακα και κιμωλίας
10΄
Δημιουργία στο τετράδιο χρονολογικού πίνακα με τα γεγονότα της εικονομαχικής έριδας.
Προβολή σύντομου και περιεκτικού βίντεο από το youtube για τις φάσεις της εικονομαχικής έριδας σε συνδυασμό με διδασκαλικό επεξηγηματικό μονόλογο.
15΄
Ποια είναι η Ορθόδοξη αντίληψη για την εικόνα;

Ποιες είναι οι κατά καιρούς ανεικονικές αντιλήψεις;
Προβολή powerpoint – ψηφιακού υλικού
10΄
Ποιες ήταν οι αντιλήψεις των δύο αντιμαχόμενων μερίδων της εικονομαχικής έριδας;
Ομαδοσυνεργατική
(υλικό: κείμενα – εικόνες – ερωτήσεις)
20΄
Debate με τα επιχειρήματα εικονοφίλων - εικονομάχων
Συζήτηση – Παρουσίαση αντιλήψεων αντιμαχόμενων μερίδων
εικονομαχικής έριδας
20΄
Ποιες οι προσωπικές μας αντιλήψεις για την ορθόδοξη εικόνα;
Με τα επιχειρήματα ποιας μερίδας ταυτιζόμαστε;
Συζήτηση – Παρουσίαση αντιλήψεων μαθητών
10΄

Μελέτη περίπτωσης
(βιωματικά ή φύλλο εργασίας)
ΠΗΓΕΣ – ΥΛΙΚΟ

 1. http://www.youtube.com/watch?v=BPVyYJhncpE
 2. Εγχειρίδιο Θρησκευτικών ΟΕΔΒ Γ’ Γ/σίου (2006), δ. ε. 19
 3. Εγχειρίδιο Ιστορίας ΟΕΔΒ Β’ Γ/σίου (2008), Κεφάλαιο 3, δ. ε. Ι2
 4. **http****://****portobuffalo.blogspot.com**
 5. Επιμορφωτικό υλικό ψηφιακού σχολείου.
 6. **http://www.oodegr.com/oode/biblia/alavizo****p_dogma_1/23.htm#1**.
 7. http://www. egolpion.com/ag_nektarios_papismos.el.aspx
 8. http://agiosvlasios.blogspot.gr/2011/04/1846-1920.html
 9. http://agiostherapon.blogspot.gr/2012/02/blog-post_14.html
 10. http://agios-dimitrios.blogspot.gr/2012/02/blog-post_15.html

Ελληνική Δημοκρατία 4ο Πιλοτικό Γυμνάσιο Χίου Καθηγητής: κ. Καρατζάς Κων/νος
Θεματική ενότητα 2: Ποιος είναι ο Θεός των Χριστιανών; «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»
Δραστηριότητα: Από το Σύμβολο της Πίστεως εντοπίζουν οι μαθητές τα χαρακτηριστι- κά του Ιησού Χριστού ως Θεού και ως ανθρώπου. Με ποιες ιστορίες από όσες γνωρίζουμε συνδέονται;Ιησούς Χριστός και Σύμβολο της Πίστεως


1. Πιστεύω εἰς ἕνα …….., Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν ……….. καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ………….. .
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν ………… , τὸν Υἱὸν τοῦ ………. τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν …………. · φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ ………… , δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς …………….. καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν …………….. καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ …………. τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. ……………. τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου …………… , καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ …………… τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς …………… καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ …………… .
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ ………….. , οὗ τῆς ……………. οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ …………… τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς* ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν ………………… .
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ ……………… Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν …………….. εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν …………… .
12. Καὶ …………. τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν(=έτσι ας γίνει).* Στον συγκεκριμένο στίχο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δέχεται την προσθήκη της φρά- σης "και εκ του Υιού" (Filioque), η οποία χρησιμοποιήθηκε από μία τοπική Σύνοδο της Συ- ριακής Εκκλησίας και αργότερα από την Σύνοδο του Τολέδο, και εγκρίθηκε από την Καρ- λομάγνεια Σύνοδο του Άαχεν της Γερμανίας το 809. Η προσθήκη αυτή καταδικάστηκε α- πό την Ορθόδοξη Εκκλησία στην 4η Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως (879-880) (κατ' άλ- λους Ογδόη Οικουμενική Σύνοδο), με τη σύμφωνη γνώμη του Πάπα Ρώμης Ιωάννη του Η΄ και αποτελεί σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες.
Λίγα στοιχεία για το Σύμβολο της Πίστεως

Σύμβολο της Πίστεως ή «Πιστεύω» ονομάζεται μια σύντομη και περιληπτική ομολογί-α των βασικών δογμάτων της χριστιανικής πίστης. Το Σύμβολο της Πίστεως που έχει επικρα- τήσει μέχρι και σήμερα θεσπίστηκε κατά τις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους για να αντιμετω- πιστούν οι αιρέσεις που είχαν τότε εμφανιστεί μέσα στην Εκκλησία. Έχει γίνει δεκτό από όλες τις χριστιανικές ομολογίες.
Το Σύμβολο της Χριστιανικής Πίστεως έχει επικρατήσει να απαγγέλλεται από τους πι- στούς κυρίως στο μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και σε άλλες ακολουθίες. Αποτελείται από …. άρθρα (στίχους). Τα 7 πρώτα συντέθηκαν κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. Τα υπόλοιπα 5 προστέθηκαν από τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο το 381 μ. Χ. Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Έφεσο το 431 μ.Χ. επιβεβαίωσε την μορφή που εί- χε πάρει το "Σύμβολο της Πίστεως" το 381 μ.Χ. και διευκρίνισε ότι δεν θα γίνονταν από τότε και στο εξής άλλες αλλαγές και προσθήκες, και δεν θα υιοθετούνταν άλλα Σύμβολα.


Απόδοση του Συμβόλου της Πίστεως στη Νέα Ελληνική γλώσσα:

1.Εγώ Πιστεύω σε ένα Θεό που είναι Πατέρας και Παντοκράτορας, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όλα όσα βλέπουμε κι όσα είναι αόρατα σε μας.
2. (Πιστεύω) Και σε ένα Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον μονάκριβο Υιό του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Είναι φως που προήλθε από φως, είναι Θεός αληθινός που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, είναι από την ίδια ουσία με τον Πατέρα, και μέσω αυτού έγιναν τα πάντα.
3. Για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και πήρε τη δική μας σάρκα από το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος.


4. Σταυρώθηκε για μας όταν ήταν ηγεμόνας ο Πόντιος Πιλάτος, και έπαθε, και τάφηκε.

5. Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με τις Γραφές.

6. Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
7. Και θα έρθει πάλι με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία Του.
8. (Πιστεύω) Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, το οποίο μίλησε μέσω των προφητών.
9. (Πιστεύω και) Σε μία, άγια, καθολική και αποστολική Εκκλησία.
10. Ομολογώ ένα βάπτισμα με το οποίο επιτυγχάνεται άφεση αμαρτιών.
11. Προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών.
12. Και τη ζωή στη μέλλουσα αιωνιότητα.


Εργασίες στην τάξη – δραστηριότητες
1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειμένου; Συμβουλευτείτε το Σύμβολο της Πίστεως.
1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειμένου; Συμβουλευτείτε το Σύμβολο της Πίστεως.

Στα 9 πρώτα άρθρα του Συμβόλου αυτού κυριαρχεί το ρήμα "……………", στο 10ο το ρήμα "……………" και στα άρθρα 11 και 12 το ρήμα "……………..". Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον …………….. . Από το 2ο μέχρι το 7ο, τα άρθρα αναφέρονται στον …… . Το 8ο αναφέρεται στο Άγιο …………. . Το 9ο άρθρο αναφέρεται στην …………… , το 10ο στο …………….. , το 11ο στην ……………. των …………. , και το 12ο στην …………… Παρουσία.
2. Αφού ακούσετε το ηχητικό μήνυμα να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν από το
κείμενο του Συμβόλου της Πίστεως.

3. Εντοπίστε – υπογραμμίστε μέσα στο Σύμβολο της Πίστεως τα χαρακτηριστικά του Ι-
ησού ως Θεού και ως ανθρώπου. Με ποιες ιστορίες – γεγονότα που κάναμε φέτος
στη θεματική ενότητα 2 συνδέονται;
Ελληνική Δημοκρατία 4ο Γυμνάσιο Χίου (Πιλοτικό) Καθηγητής: κ. Καρατζάς Κων/νος
Θεματική ενότητα 2: Ποιος είναι ο Θεός των Χριστιανών; «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»
Βασικό θέμα ii. Μίλησαν γι’ αυτόν οι προφήτες του Ισραήλ (Ησ. 11,1-10): Η προσδοκία.


Ησαΐας: ο προφήτης του Εμμανουήλ

 Ησαΐας.jpg

1) Διαβάστε τη φράση στο ειλητάριο, που κρατάει ο προφήτης. Δικαιολογείστε τον τίτλο του μαθήματος.
2) Γιατί ο Ησαΐας ονομάστηκε ο «ευαγγελιστής προφήτης»;

Ο προφήτης Ησαΐας, ψηφιδωτό στη Νέα Μονή (11ος αι., Χίος)

Εμμανουήλ είναι εβραϊκό όνομα, που σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Ησαΐας ονομάζει έτσι το Μεσσία. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα αυτό αποδόθηκε στον Ιησού Χριστό, αφού αυτός είναι ο Μεσσίας.
Λίγα στοιχεία για τη ζωή του Προφήτη Ησαΐα

Ο Ησαΐας γεννήθηκε το 774 π. Χ., έζησε στην Ιερουσαλήμ και προερχόταν από οικογένεια ιερέων που είχε σχέση με τη βασιλική αυλή. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιους. Η θαυμαστή κλήση του από το Θεό έγινε στο Ναό του Σολομώντα το 738 π. Χ.
Ο Ησαΐας θεωρείται ο σημαντικότερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, εξαιτίας της τεράστιας σημασίας των μηνυμάτων του. Όλο το διάστημα της σαραντάχρονης δράσης του ήταν πάντα παρών και στα πολιτικά πράγματα της χώρας του. Προσπαθούσε να επηρεάζει τους βασιλείς του Ιούδα, ώστε να κυβερνούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Γύρω από τον Ησαΐα είχε σχηματιστεί ένας κύκλος μαθητών, οι οποίοι μετά το θάνατο του προφήτη διαφύλαξαν τη διδασκαλία του. Από το 700 π.Χ. τα ίχνη του Ησαΐα χάνονται. Σύμφωνα με την παράδοση πριονίστηκε στα δύο, όταν βασίλευε ο Μανασσής. Το κήρυγμά του ενόχλησε τους ισχυρούς της εποχής του και ήταν η αιτία του μαρτυρικού θανάτου του.
Εορτάζεται στις 9 Μαΐου.
Η προφητεία του Ησαΐα για την εποχή του Μεσσία(Ησ. 11,1-10):

Ενα κλωνάρι θα φυτρώσει απ' τον κορμό του Ιεσσαί,

κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του.

Πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου,

το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση,

την ικανότητα ν' αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί...

Τίποτα δε θα κρίνει απ' τα φαινόμενα

ούτε θ' αποφασίζει από τα λόγια μόνο.

Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς

και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα τους ταπεινούς της χώρας...

Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα είναι γι' αυτόν

σαν το ζωνάρι που τυλίγει στη μέση του.

Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί

και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα.

Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί

κι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει.

Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο.

Το βρέφος άφοβα θα παίζει

στη φωλιά του φαρμακερού φιδιού.

Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό.

η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει,

όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα.

Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσσαί

εκεί θα στέκεται για όλους τους λαούς σημαία.

Εργασίες στην τάξη – δραστηριότητες

1. Ο προφήτης Ησαΐας με την παραπάνω προφητεία του τη γέννηση ποιου προαναγγέλλει; Από πού θα κατάγεται εκείνος; Ποια χαρίσματα θα έχει και γιατί; Τι θα σκορπίσει στους ανθρώπους και γιατί; Πώς θα ονομαστεί η εποχή εκείνη που θα φέρει;
2. Η προφητεία του Ησαΐα για την εποχή του Μεσσία ποιο μήνυμα περιέχει;
3. Περιγράψτε με δικά σας λόγια τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο προφήτης Ησαΐας μιλώντας για την εποχή του Μεσσία. Ποια σας αγγίζει περισσότερο και γιατί;
4. Αντιστοιχίστε τα σωστά ζεύγη εικόνων της εποχής του Μεσσία σύμφωνα με την παραπάνω προφητεία του Ησαΐα:
Α. μοσχαράκι α. φαρμακερό φίδι
Β. λύκος β. κατσικάκι
Γ. πάνθηρας γ. βόδι
Δ. βρέφος δ. λιονταρόπουλο
Ε. λιοντάρι ε. αρνί


5. Να βάλετε τον κατάλληλο τίτλο στο απόσπασμα που ακολουθεί από την παραπάνω προφητεία του Ησαΐα:«Το βρέφος άφοβα θα παίζειστη φωλιά του φαρμακερού φιδιού…

Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό…»


Η προφητεία του Ησαΐα για την εποχή του Μεσσία(Ησ. 11,1-10):

 Ησαΐα.jpg

Ενα κλωνάρι θα φυτρώσει απ' τον κορμό του Ιεσσαί,

κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του.

Πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου,

το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση,

την ικανότητα ν' αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί...

Τίποτα δε θα κρίνει απ' τα φαινόμενα

ούτε θ' αποφασίζει από τα λόγια μόνο.

Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς

και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα τους ταπεινούς της χώρας...

Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα είναι γι' αυτόν

σαν το ζωνάρι που τυλίγει στη μέση του.

Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί

και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα.

Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί

κι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει.

Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο.

Το βρέφος άφοβα θα παίζει

στη φωλιά του φαρμακερού φιδιού.

Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό.

η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει,

όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα.

Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσσαί

εκεί θα στέκεται για όλους τους λαούς σημαία.
Εργασίες στην τάξη – δραστηριότητες

1. Ο προφήτης Ησαΐας με την παραπάνω προφητεία του τη γέννηση ποιου προαναγγέλλει; Από πού θα κατάγεται εκείνος; Ποια χαρίσματα θα έχει και γιατί; Τι θα σκορπίσει στους ανθρώπους και γιατί; Πώς θα ονομαστεί η εποχή εκείνη που θα φέρει;
2. Η προφητεία του Ησαΐα για την εποχή του Μεσσία ποιο μήνυμα περιέχει;
3. Περιγράψτε με δικά σας λόγια τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο προφήτης Ησαΐας μιλώντας για την εποχή του Μεσσία. Ποια σας αγγίζει περισσότερο και γιατί;
4. Αντιστοιχίστε τα σωστά ζεύγη εικόνων της εποχής του Μεσσία σύμφωνα με την παραπάνω προφητεία του Ησαΐα:
Α. μοσχαράκι α. φαρμακερό φίδι
Β. λύκος β. κατσικάκι
Γ. πάνθηρας γ. βόδι
Δ. βρέφος δ. λιονταρόπουλο
Ε. λιοντάρι ε. αρνί

5. Να βάλετε τον κατάλληλο τίτλο στο απόσπασμα που ακολουθεί από την παραπάνω προφητεία του Ησαΐα: ………………………………………..
«Το βρέφος άφοβα θα παίζειστη φωλιά του φαρμακερού φιδιού…

Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό…»